Lingua Latina

Slovní zásoba k textu De inexecrabili dolo vetularum

ADV Vydáno dne 16.10.2008

V tomto článku najdete obtížnější slovní zásobu z článku.De inexecrabili dolo vetularum - O neúprosné úskočnosti stařenek

Gesta Romanorum

dolus, í, m. - úskok, podvod, lest

vetula, ae, f. - stařenka

castus, a, um - mravně čistý, bezúhonný

imperatrix - císařovna

pergó, ere, perréxí, perréctum - pokračovat v cestě

ad peregrinandum - do ciziny, zde vojenské tažení

ultra - více

dímittó - přidělit

indigus, a, um - potřebný něčeho

comitátus - provázený

comitor, árí, átus sum - být průvodcem

semel - jednou

prex, precis, f. - prosba

compelló, ere, pulí, pulsum - vhánět, dohnat

vícína, ae, f. - sousedka

epulor, árí, átus sum - hodovat

peragó, agere, égí, áctum - dokončit, skončit

remeó, áre - jít zpět, vracet se

aspectó, áre - dívat se, pohlédnout

contemptus - opovrhovaný

penitus adv. - z hloubi, z nitra, docela

sprétor, óris m. - pohrdač

ínfirmó, áre - zeslabovat

valeó, ére, uí, itúrus - mít vliv, být platný

versus adv. - obrácený směrem dovnitř

própositum, í, n. - předsevzetí, úmysl

reputó, áre - domnívat se, považovat

in proposito - podle pověsti

abscondó, ere, condidí, conditum - ukrývat, skrývat se

ideó - proto

adiútórium, ií - podpora, pomoc

ostendó, ere, tendí, tentum - ukazovat, dokazovat, prozrazovat

díligó, ere - milovat

canícula, ae, f. - malý psík, fenka

pánis, is, m. -chléb

amáritúdó, inis, f. - hořkost

suspició - přijmout

statim - ihned

honorifice - velkolepě

adinvicem - navzájem, vespolek

quare - proč

intimó, áre - svěřit

ínstígó, áre - pobízet, dráždit

nímius - příliš

adamó, áre - zamilovat, oblíbit si

spernó, ere - opovrhovat

unde - odkud, kde

fleó, ére - plakat

recoló, ere, coluí, cultum - vzpomínat

cónsólor, árí, átus sum - utišit, uspokojit

cogitó - přemýšlet

processus - záležitost

damnum, í, n, . pohroma, prokletí

intolerábilis, e. - nesnesitelný

dílátió - odklad

sanctitás, átis, f. - svatost

scandalum, í, n. - pohoršení

compacior - souhlasím

adulterium, ií, n, - cizoložství

a. commitó - dopustit se cizoložství

baptismus, í, m. - křest

lótus = lautus, a, um - umytý, čistý

ascendó, ere, scendí, scénsum - vystoupit

scilicet - bezpochyby, tj.

invitátus - pozvaný

convivium - požitek

carnális, e - tělesný

concupíscó, ere, cupíví, cupitum - toužit, zatoužit

délicium, ií, n. - lákadlo, rozkoš

vanitás, átis, f. - marnost

allició, ere, lexí, lectum - přilákat

adhaereo, ere, haesí, haesum - zachycovat, držet se

circuit - obchází

dévoró, áre - pohlcovat, strávit

principaliter - hlavně, zvláštně

sollicitó, áre - uvádět v pohyb, znepokojovat, pokoušet

praesúmó, ere - brát napřed, přisvojovat si

sinapi - horčice

affigit - narážet, zachvacovat

attingó, ere, tígí, táctum - dotýkat se

intantum - spíše

castitas - čistota

decepcionem - ak. svodů

summopere- co nejvíce

concupiscencia - žádost

 Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

De inexecrabili dolo vetularum

Podobné příběhy najdete ve středověkém písemnictví často, dnes už jsou nám sice jednotlivé obrazy těžko dešifrovatelné, zůstává ale alespoň krásný příběh.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.
STARTER

Slovní zásoba k článku Fériae adsunt!

Procvičte si neznámá slovíčka z článku o letních prázdninách.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.